GDPR

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“)

V prípade, ak ste naším zákazníkom, alebo ste odberateľom našich newslettrov, alebo návštevníkom našich webových stránok, zverujete nám Vaše osobné údaje, za ktorých ochranu a zabezpečenie zodpovedáme ako prevádzkovateľ. Prosíme zoznámte sa s ochranou osobných údajov, jej zásadami a Vašimi právami, ktoré Vám patria na základe Zákona o ochrane osobných údajov a európskeho Nariadenia o ochrane osobných údajov, známeho aj ako GDPR.

 Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracovávame ako prevádzkovateľ / správca t.j. určujeme ako budú osobné údaje spracované a na aký účel, po ak dlhú dobu a prípadne vyberáme iných spracovateľov, ktorí sú s nami v právnom vzťahu na účely zabezpečenia našej činnosti.

Spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to na nasledovné účely:

(a) poskytovanie našich služieb a plnenie zmluvných záväzkov (napr. plnenie kúpnych zmlúv uzavretých na našom e-shope) – Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa a  číslo bankového účtu, potrebujeme na plnenie svojich záväzkov (napr. na spracovanie Vašej objednávky, dodanie (zaslanie) tovaru, vrátenie kúpnej ceny alebo súvisiacich nákladov, riešenie reklamácií a pod.)

(b) vedenie účtovníctva – ak ste od našej spoločnosti kúpili alebo inak nadobudli tovar, Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ a číslo bankového účtu potrebujeme na to, aby sme Vám, mohli vystaviť daňový doklad a ďalej aby sme mohli evidovať vystavené daňové doklady a tieto v zákonom rozsahu spracúvať na účely vedenia nášho účtovníctva a plnenia daňových povinností. Súčasne na účely vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností môžeme potrebovať aj všetky údaje týkajúce sa nášho zmluvného vzťahu viď. (a) vyššie, keďže Vaša objednávka, dodací list a prípadne ďalšie dokumenty súvisiace s dodaním nášho tovaru alebo služby sú podkladom pre vedenie účtovníctva.

(c) marketing – zasielanie informačných newslettrov – Vaše osobné údaje v rozsahu (meno a priezvisko a/alebo e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne aj adresa bydliska, ak ste nám ju poskytli) sú potrebné na zasielanie informácií o našich tovaroch a službách, novinkách v našom sortimente, predajných akciách a výhodných ponukách alebo aj  iné obchodné oznámenia/ponuky.

V prípade, ak nie ste naším zákazníkom, sú Vám akékoľvek informačné newslettery zasielané iba na základe Vášho výslovného súhlasu a to po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu.

Bez ohľadu na to, na akom základe spracúvame Vaše osobné údaje na účely zasielania marketingových newslettrov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom marketingovom e-maily, alebo priamym zaslaním Vášho nesúhlasu (odvolania súhlasu) na naše kontaktné údaje (odporúčame listinnú alebo e-mailovú formu z dôvodu preukázateľnosti).

Cookies

V prípade, ak ste vstúpili na naše webové stránky, dochádza k zaznamenaniu Vašej IP adresy, ako aj k zaznamenaniu z akej stránky na našu webovú stránku vstupujete a ako dlho na nej zostávate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti našich webových stránok, považujeme za náš oprávnený záujem, keďže sme presvedčení, že nám to umožní ponúkať Vám lepšie služby a zlepšovať aj vzhľad a informačnú štruktúru našich webových stránok.Vďaka cookies ste pri každej návšteve automaticky prihlásení.