Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Falcon Sanitary, Železničný rad 1368/70 Nová Baňa 968 01, IČO: 36 625 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 9158/S (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

a)       Tieto obchodné  podmienky v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnýmipodmienkami.

 

b)      Kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je stanovená predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za balné, prepravu tovaru alebo iné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

 

c)      Predávajúci si vyhradzuje právo  kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Kupujúci ma vždy dopredu zverejnenú aktuálnu cenu tovaru.

 

d)      Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

a)      Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

b)      Náklady spojené využitím komunikačných prostriedkov na diaľku ( telefónne hovory, internet)si kupujúci hradí sám

c)      Kupujúci vykonáva objednávku cez svoj zákaznícky účet, ktorý mu bude zriadený po vykonaní registrácie v našom internetovom obchode alebo vyplnením objednávky bez registrácie.

d)      Pred odoslaním objednávky sa kupujúcemu ukáže obsah košíka, kde môže upravovať obsah košíka.

e)      Podmienkou kupujúceho je oboznámiť sa s obchodnými podmienkami, ktoré odsúhlasí klikom na kolónku ´´súhlasím s obchodnými podmienkami ´´

f)       Následne potvrdí svoju objednávku kliknutím na kolónku´´ Odoslať s povinnosťou platby´´.

g)      Kupujúci je povinní zadávať do objednávky pravdivé informácie.

h)      Po obdržaný objednávky Vám bude zaslaný mail, ktorý ste zadali v objednávke o prijatí Vašej objednávky.

i)       Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku po dohode s predávajúcim telefonicky na telefónnom čísle 00421 907 877 983 alebo elektronickou správou na adresu info@falconsanitary.sk

j)       Predávajúci sa zaväzuje že dodá kupujúcemu tovar podľa popisu v objednávke nepoškodený, nerozbitý. Podľa podmienok stanovených kupujúcim( spôsob dopravy, platobné podmienky)

k)      Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku ak kupujúci ma problémy s platbami, respektíve nastali iné dôvody pre ktoré mu nemôže byť vydaný tovar a akceptovaná jeho objednávka.

l)       Kupujúci pri preberaný tovar musí tovar skontrolovať. Ak je tovar poškodený urobiť fotodokumentáciu a následne kontaktovať predávajúceho a postupovať s jeho pokynmi.

m)    Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

3.Práva a povinnosti predávajúceho

 

Podnikateľ je:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Predávajúci je povinný:

 

a)      v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite , zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

 

b)  zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

   c)   zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy cez e-mail. Potvrdenie je povinný zaslať

bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie o prijatý objednávky aj formulár na

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

d)najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu  v elektronickej alebo písomnej forme

všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie

doklady,

ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad

návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

 

e)predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný

tovar

 

f) v prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať

tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, za dohodnutú kúpnu cenu, je

povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné riešenie, poprípade možnosť

odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej

zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim predávajúcemu. V

prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho

vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o

odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený

účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného

plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je

predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny

kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej

časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 

 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná

v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúci je povinný:

 

a) je oboznámený cenou tovaru ako aj s platobnými a dodacími podmienkami, a berie na

vedomie že uhradí cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti ako za tovar tak aj  

     balné a prepravné náklady s tým spojené.

 

b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný

 

 

c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej

    osoby, pokiaľ sa jedná o tovar ktorý si vyzdvihne osobne.

d) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom

zmluvnými stranami.

 

 

5.Príjem objednávok a reklamácií

 

a) Objednávky a reklamácie sú prijaté výhradne:

- elektronickou formou (email)

- písomnou formou (pošta - doporučený list)

 

6. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

a) Cenu tovaru a náklady spojené s tovarom ako je dodanie a balenie tovaru podľa kúpnej

zmluvy môže kupujúci zaplatiť bezhotovostne na účet predávajúceho

číslo účtu IBAN: SK 34 1111 0000 0015 8497 3002, UniCredit Bank a.s. , alebo dobierkou

kuriérovi pri prevzatí tovaru.

 

b) Ak kupujúci neuhradí predávajúcemu cenu včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

 

c) Podľa zákona o evidencii tržieb musí predávajúci vystaviť kupujúcemu faktúru resp.

pokladniční doklad, ktorý následne musí zaevidovať u správcu dane.

 

d) Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu uvedenú v objednávke.

 

e) Náklady na balenie tovaru ako aj jeho prepravu sú uvedené v objednávke, kde sa s nimi

oboznamuje kupujúci a následne s nimi súhlasí.

 

f) Doprava v rámci Slovenskej republiky je zadarmo pri objednávke vyššej ako je 80€ bez DPH.

    Pri objednávke nižšej ako je 80€ bez DPH si kupujúci účtuje dopravu v cene 5€ bez DPH.

 

g) Prípade že si kupujúci nepreberie tovar, ten bude následne zaslaný predávajúcemu a pri

opakovanom zaslaný kupujúcemu si bude kupujúci následne hradiť nové poštovné.

 

h) Po prevzatí tovar je kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať, prípade poškodenia hneď

kontaktovať predávajúceho. Pri viditeľnom poškodený tovaru môže kupujúci tento tovar

neprebrať.

 

i) S tovarom kupujúcemu predávajúci zasiela daňový doklad – faktúru.

 

j) Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po jeho úplnom zaplatení predávajúcemu.

 

k) Zodpovednosť za škodu  alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho od prevzatia tovaru.

 

l)Odber tovaru od predávajúceho sa môže uskutočniť:

-Osobný odber - tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním poverená osoba. Táto osoba sa

musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným

cestovným pasom.

V prípade, že tovar bude za kupujúceho preberať poverená osoba, musí kupujúci na túto

skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť.

 

-Zasielanie prepravnou službou - tovar je možné kupujúcemu zaslať pomocou prepravnej

spoločnosti na kupujúcim uvedenú adresu.

Tovar je bežne doručovaný kamkoľvek do SR do 2 pracovných dní a do ČR do 4 pracovných

dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru prepravcom.

 Cena dopravy je uvedená na stránkach predávajúceho www.falconsanitary.sk.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

 

a) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade

s ustanoveniami §7 odsek 6 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na

diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

 

b) Kupujúci má právo tovar po prevzatí odskúšať.

 

c) Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Zaväzuje sa vrátiť tovar

nepoškodený, nezamazaný najlepšie čo najlepšom pôvodnom stave.

 

d) Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom kúpy tovaru aj pred

začatým plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

e) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou prostredníctvom e- mailu

predávajúceho info@falconsanitary.sk

 

f) Pri vrátení tovaru bez udania dôvodu tovar musí byť nepoužívaný, zabalený, s priloženým

dokladom o kúpe – faktúra.

 

g) Tovar musí kupujúci vrátiť najneskôr v lehote do 14dní odo dňa odstúpenia od kúpnej

zmluvy.

 

h)Predávajúci je povinný skontrolovať vrátený tovar kupujúcim a pri dobrom stave vráteného

tovaru do 14 dní od doručenia vrátiť platbu kupujúcemu, podľa dohodnutých podmienok

kupujúceho.

 

i)Kupujúcu znáša všetky výdavky spojené zaslaním tovaru predávajúcemu.

 

j) Tlačivo na odstúpenie od zmluvy:

 

 

 

 

8.Reklamácie

 

a) Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar je bez vád, plne funkčný .

b) Prípade výskytu vady na tovare môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu,

v ktorej bude žiadať o odstránenie vady na tovare, respektíve výmenu tovaru za nový kus

pri neodstrániteľnej chybe.

 

c) Chyby vzniknuté pri neodbornom používaný respektíve montážou neškoleným

pracovníkom nie sú predmetom reklamácie.

 

d) Kupujúci pri vystavovaní reklamácie sa riadi pokynmi spoločnosti Falcon Sanitarys.r.o., kam

aj zasiela reklamovaný tovar.

 

e) Predávajúci musí reklamáciu predávajúceho vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia

kupujúcim.

 

f) Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie .

 

g)V prípade oprávnenej  reklamácie, ktorú nie je možné opraviť má kupujúci nárok na

finančné prostriedky za vrátený poškodený tovar. Ich podmienky si určia kupujúci

s predávajúcim prostredníctvom mailovej komunikácie.

 

 

9. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

 

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu.

 

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 

Kupujúci dáva odoslaním objednávky predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváraného kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

 

Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická (e-mail).

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, úpravu alebo odstránenie.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 18. 01. 2022 a rušia všetky predchádzajúce znenia VOP.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.